Fietsroute Diefdijk-Linge (onderdeel van de Waterlinieroute)

Deze route is de enige Waterlinieroute die niet hetzelfde begin- en eindpunt kent. U kunt echter gebruik maken van de faciliteiten van de NS op de stations Culemborg en Leerdam. De tocht loopt voor een belangrijk deel over de reeds uit de dertiende eeuw stammende Diefdijk langs de Linge. U fietst langs fort Everdingen, fort Asperen en het fort aan de Nieuwesteeg en voorts langs het Werk aan de Spoel en het Werk aan de Spoorbrug. De waterkering bij de A2 is een fraai voorbeeld van een kunstwerk dat zowel voor civiele doelen als voor militaire doelen ingezet kan worden. Ook de fraaie maalsluis de Oude Horn mag u niet missen. routebeschrijving Diefdijk - Linge Startpunt: NS-station Culemborg. Deze route is ongeveer 35 kilometer lang. Een afkorting is mogelijk door met de trein van Leerdam via Geldermalsen naar Culemborg terug te keren. Aan de westkant (de achterkant) van het station gaat u een paar honderd meter naar het noorden, steekt rechtdoor de rotonde over de Otto van Reesweg in en gaat aan het eind hiervan naar links de Goilberdingerdijk op richting Fort Everdingen. Ongeveer 2 kilometer nadat u de Goilberdingerdijk bent opgereden komt u langs het Werk aan de Spoel. Een kilometer na het Werk ligt Fort Everdingen. Let op het natuurontwikkelingproject in de uiterwaarden. Een aantal groepsschuilplaatsen is in dit project opgenomen. Het werk aan het Spoel diende ter verdediging van de inundatiesluis van waaruit het zuidelijke gebied onder water werd gezet. Verder kon de Lekdijk worden bestreken. Deze inundatiesluis lag vóór het werk aan de oostkant, maar is helaas gesloopt. Fort Everdingen diende, samen met Fort Honswijk aan de noordkant van de Lek, ter verdediging van het belangrijke Lekacces. Bij de Lek ligt een inundatiesluis met een inundatiekanaal. In de fortgracht ligt een sluisbeer. Verder ligt er nog een damsluis aan de zuidkant van het fort. Al deze voorzieningen dienden voor de toevoer van het inundatiewater in het gebied tussen de Lek en de Linge. De oorspronkelijk uit de tweede helft van de dertiende eeuw daterende Diefdijk fungeerde als inundatiekering. Vanaf de dijk kunt u naar de sluis aan de Lek lopen. Bij Fort Everdingen gaat u linksaf de Diefdijk op. Langs de Diefdijk ligt een groot aantal groepsschuilplaatsen en de restanten van een paar mitrailleurkazematten. Het meest opmerkelijke object is echter de beweegbare waterkering waarmee men de A2 kan afsluiten bij wateroverlast. Deze civiele kering had ook een militaire functie als damsluis in de Waterlinie. De kering wordt ieder jaar nog getest op functioneren. Het acces gevormd door de A2 wordt afgegrendeld door twee kazematten ten noorden van de A2. Na ongeveer 7 kilometer kruist u het spoor. Hier ligt het werk aan de Spoorbrug bij de Diefdijk. Dit werk diende voor de verdediging van het acces gevormd door de spoorlijn Geldermalsen-Leerdam. Bij het werk lagen twee zijdelings uitzwenkbare kraanbruggen. Een daarvan is nog intact. Na het spoor gaat u na 500 meter bij de rotonde rechtdoor. Direct na de rotonde ligt links van de weg de fraaie maalsluis de Oude Horn. Ongeveer 100 meter na de rotonde gaat u linksaf de Meerdijk op. Let op de groepsschuilplaatsen en de overblijfselen van enkele mitrailleurkazematten. Deze kazematten, zogenaamde koepelkazematten, grendelden de weg Asperen-Acquoy af. De Duitsers hebben in de Tweede Wereldoorlog de metalen koepels uit deze kazematten gesloopt om het metaal voor andere doeleinden te kunnen hergebruiken. Hiertoe werd vaak gebruik gemaakt van springstoffen. Als gevolg hiervan zijn de betonnen overblijfselen van deze kazematten vaak zwaar beschadigd. Om een idee te krijgen van een koepelkazemat dient u Fort Vechten te bezoeken. Hier ligt een bijna geheel gerestaureerde koepelkazemat. Aan het einde van de Meerdijk komt u bij de sluizen van Asperen. Via de waaiersluizen in de linker- en rechteroever (gezien vanuit de stroomrichting) kon het inundatiewater afkomstig uit de Linge respectievelijk op het gebied ten noorden van de Linge en het gebied ten zuiden van de Linge worden gebracht. Fort Asperen en de noordelijke waaiersluis zijn te bereiken door aan het eind van de Meerdijk linksaf te gaan. Fort Asperen diende voor de afgrendeling en de bescherming van het acces gevormd door de Linge, de achter het fort gelegen waaiersluis en de waaiersluizen in de Linge zelf. Fort Asperen is een van de weinige forten van de Waterlinie met een publieke functie. Naast ruimtes voor kunstmanifestaties kan er als onderdeel van de huidige kunstmanifestatie worden overnacht. Verder is er een gelegenheid voor eten en drinken. Na de sluizen bij Asperen gaat u de kaarsrechte Nieuwe Zuiderlingedijk op. Deze gaat na ongeveer 3,5 kilometer over in de Zuiderlingedijk. Direct aan het begin ziet u haaks op de dijk een batterij liggen met goed herkenbare emplacementen. Langs deze dijk ligt een groot aantal moeizaam in het groen te ontwaren groepsschuilplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog. Aan het einde van de dijk ligt nog een duikersluis. Na ongeveer 1 kilometer gaat u richting het Lingebos linksaf de dijk af de Molenweg in. Na een paar honderd meter slaat u linksaf de Landscheiding op. U fietst deze helemaal af tot aan de provinciale weg, gaat hier naar rechts en meteen weer naar links de Nieuweweg in. Aan het einde gaat u naar links en vervolgens naar rechts de Gasthuisweg in. Vervolgens weer naar links de Nieuwesteeg in. NB. Indien u de Molenweg helemaal affietst, de A15 oversteekt, bij de kruising naar rechts gaat en vervolgens naar links de Dalemse Zeiving op, komt u uit bij Fort Vuren, gelegen aan route 7. U fietst nu dwars door een inundatiegebied. Het gebied tussen Linge en Waal kon geheel worden geïnundeerd. Alleen de rivieren, dijken en een paar wegen bleven droog. Aan het einde van de Nieuwe Weg ziet u recht vooruit de toren van de kerk van Asperen. Iets meer naar het oosten kunt u de contouren van het groen van fort aan de Nieuwesteeg met enige moeite ontwaren. Aan het einde wederom naar links. U fietst recht op Fort aan de Nieuwesteeg af. Na 200 meter gaat u naar rechts. Fort aan de Nieuwesteeg diende voor de verdediging van het acces gevormd door de Linge en de Zuider Lingedijk. Aan het einde van deze weg gaat u linksaf de Lingedijk op en fietst naar Asperen. Vlak voordat u op de kruising met de Nieuwe Zuider Lingedijk komt, fietst u door de Wapenplaats bij Asperen, een aarden werk en vervolgens passeert u een waaiersluis. De Wapenplaats diende ter verdediging van de daarachter gelegen waaiersluis en van de Lingedijk. De weg loopt tegenwoordig recht door de Wapenplaats heen. Vanaf de sluizen fietst u over de Meerdijk en Diefdijk weer terug naar Culemborg. Als u direct na het spoor naar links gaat komt u uit bij het NS-station van Leerdam. Bron: hollandsewaterlinie.nl

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0