De ambassade

De Venetiaanse diplomatie Van Gezant tot Ambassadeur

Vier jaar in Nederland Met de Gala Koets naar het Paleis

Ambassades rond Vredespaleis Den Haag Wereldhoofdstad?

ITIN Social

  • Gerard Verbeek
  • Truus Gerritsen
  • Ans Hazenbrouck

Nog geen reacties

De ambassade

Introduction

De Venetiaanse diplomatie

Het uitwisselen van gezanten tussen staten kwam reeds voor in de oudheid. Na de val van het West-Romeinse Rijk namen de Germaanse koningen het gebruik om gezanten uit te wisselen over. Permanente gezantschappen ontstonden tussen Venetië en het Oost-Romeinse Rijk in de twaalfde eeuw. Onder invloed van de Venetiaanse diplomatie werd het gebruik om permanent vertegenwoordigers uit te wisselen in West-Europa verspreid vanaf de vijftiende eeuw. Wat begon als uitwisseling van gezanten als vertegenwoordigers van koningen / landsbesturen in den vreemde groeide uit tot een moderne diplomatie. Begin 18e eeuw is de diplomatie overal in West-Europa aanwezig. Het bleef niet beperkt tot de vertegenwoordiging van een land, maar strekte zich ook uit tot internationale en supranationale organisaties (EU, VN, OESO, OVSE, NAVO).

Vier jaar in Nederland

De hoogste diplomaat op een missie is de ambassadeur. Gewoonlijk blijft de ambassadeur voor een periode van vier jaar in Nederland. Daarna gaat hij / zij naar een ander land. De ambassadeur is de vertegenwoordiger van zijn staatshoofd en zijn regering bij de regering waar hij is geaccrediteerd. Deze accreditatie wordt gegeven in de zogenoemde geloofsbrieven, waarbij het uitsturende staatshoofd bevestigt dat de diplomaat in kwestie door hem / haar is uitgestuurd. De bekendste functie van die van ambassadeur is die van vertegenwoordiging van het staatshoofd. De meeste ambassadeurs vallen in hun land onder de minister van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur is belast met de leiding van een ambassade. Hij / zij behartigt de belangen op het gebied van politiek, economie en handel, ontwikkelingssamenwerking, pers – en culturele zaken. Een ambassadeur is doorgaans ook consul-generaal. In de ambassade of - soms daarnaast - in consulaten worden consulaire aangelegenheden, zoals de behartiging van de belangen van individuele burgers in het gastland en burgers van het gastland die een bezoek brengen aan het eigen land, afgehandeld. Het is een goed gebruik dat na / tussen een aantal ambassadeurschappen ook enige tijd wordt doorgebracht op de basis, het ministerie van Buitenlandse Zaken van het eigen land. Naast een land kan de ambassadeur ook terecht komen bij een internationaal of supranationaal orgaan (VN, EU, NAVO). Nieuwe ambassadeurs bieden – een oude gewoonte – hun geloofsbrieven aan de Koning / Koningin. Dat vindt sinds enige decennia plaats in Paleis Noordeinde. Het is een hele ceremonie . De nieuwe ambassadeur komt in een Koninklijke Gala koets met twee paarden en geëscorteerd door wachten in ceremoniële uniformen. Een muziekkapel gaat spelen en de erewacht voor het paleis wordt geïnspecteerd.

Ambassades rond Vredespaleis

Hoewel Amsterdam de hoofdstad is van Nederland, zetelen parlement en regering, en de vorst in Den Haag. Dat is al vanaf 1584 het geval. De ambassades van andere landen bevinden zich dan ook in ‘de Hofstad’. De verschillende ambassades zijn geconcentreerd rond het Vredespaleis en in de wijken Zorgvliet, Duinoord en Statenkwartier. Een stad met veel ambassades in een klein land met neutrale uitstraling komt al gauw in aanmerking voor internationale conferenties en als plaats om internationale verdragen tot stand te laten komen. In 1899 vond in Den Haag de Eerste Haagse Vredesconferentie plaats, die leidde tot de oprichting van Het Permanent Hof van Arbitrage, dat in Den Haag gevestigd werd. Tussen 1907 en 1913 werd het Vredespaleis gebouwd, waarin dit Hof zou zetelen. Tevens werd later het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gevestigd. In de beginjaren van de 20e eeuw werd er gedacht de rol van Den Haag als ‘Wereldhoofdstad’ nog verder uit te bouwen. Hoewel de initiële ideeën niet werden uitgevoerd, is de feitelijke ontwikkeling toch een heel eind in deze richting gegaan. De laatste jaren is er een ‘internationale zone’ ontstaan, waar zich behalve ambassades ook internationale organisaties bevinden als het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Permanent Hof van Arbitrage, het Joegoslavië-tribunaal en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Circa:
Nee

Adres

Amsterdamse Veerkade 198
2512 DJ gravenha
Nederland

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0